دانشجویان عمران و معماری دانشگاه کاشمر

ظرفیت پذیرش در گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی عمران در دانشگاههای دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی _ بخش 1

دانشگاه ها و ظرفيت پذيرش در هر گرايش در سال 89 (آخرين آزمون کارشناسي ارشد برگزار شده) به شرح زير است:

1- گرايش سازه

جدول 1: ظرفيت پذيرش در گرايش سازه در دانشگاه دولتي

دانشگاه پذيرش کننده

ظرفيت پذيرش

جمع

روزانه

شبانه

پيام نور

غيرانتفاعي

بين الملل

آموزش محور

روزانه

شبانه

پيام نور

اراك

4

1

5

اروميه

12

2

14

اصفهان

5

1

6

بوعلي سينا – همدان

3

3

6

بين المللي امام خميني (ره) – قزوين

6

6

4

16

تبريز

8

4

12

تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان

5

5

10

تربيت دبير شهيد رجايي

10

3

13

تربيت مدرس

10

10

تربيت معلم آذربايجان- تبريز

12

12

تربيت معلم تهران

6

4

10

تفرش

4

4

8

تهران

14

7

21

خليج فارس بوشهر

5

5

رازي كرمانشاه

10

6

16

زنجان

11

4

15

سمنان

14

7

21

سيستان و بلوچستان – زاهدان

12

2

30

2

2

48

شهيد باهنر كرمان

12

13

25

شهيد چمران اهواز

4

3

7

شيراز

7

1

8

صنعتي اروميه

4

4

صنعتي اصفهان

14

14

صنعتي امير كبير

8

4

12

صنعتي بابل

8

8

16

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

17

5

5

27

صنعتي سهند تبريز

10

10

صنعتي شاهرود

10

7

17

صنعتي شريف

28

7

8

43

علم و صنعت ايران

17

17

فردوسي مشهد

16

8

24

كردستان

9

9

گيلان – رشت

14

5

10

29

محقق اردبيلي- اردبيل

16

16

ملاير

6

4

10

هرمزگان- بندرعباس

5

2

7

ياسوج

5

3

8

يزد

9

4

13

علم و فرهنگ – تهران

15

15

موسسه غير انتفاعي پرديسان- فريد و نکنار

15

15

موسسه غير انتفاعي مازندران- آمل

15

15

جمع كل

370

132

45

48

3

11

609

جدول 2: ظرفيت پذيرش در گرايش سازه در دانشگاه آزاد اسلامي

واحددانشگاه

ظرفيت پذيرش

اهر

15

تبريز

15

مشهد

15

ملاير

15

بندر عباس

15

بوشهر

15

تاكستان

15

تهران جنوب

15

تهران مركزي

15

دزفول

15

زاهدان

15

شبستر

15

علوم وتحقيقات فارس

15

كرمان

15

مراغه

15

مهاباد

15

نجف آباد (تحت واحد علوم و تحقيقات)

15

يزد

15

جمع

285

الف: مهندسي خطوط راه آهن

جدول 3: ظرفيت پذيرش در مهندسي خطوط راه آهن در دانشگاه دولتي

دانشگاه پذيرش کننده

ظرفيت پذيرش

جمع

روزانه

شبانه

پيام نور

غيرانتفاعي

آموزش محور

علم و صنعت ايران

20

20

جمع

20

20

ب: پدافند غير عامل

دانشگاه ها و ظرفيت پذيرش در پدافند غير عامل (کد گرايش سازه) در دانشگاه دولتي در سال 89 (آخرين آزمون کارشناسي ارشد برگزار شده) به شرح زير است

جدول 4: ظرفيت پذيرش در پدافند غير عامل در دانشگاه دولتي

دانشگاه پذيرش کننده

ظرفيت پذيرش

جمع

روزانه

شبانه

پيام نور

غيرانتفاعي

آموزش محور

صنعتي مالك اشتر

18

8

26

جمع كل

18

8

26

ج: مهندسي محيط زيست

جدول 5: ظرفيت پذيرش در مهندسي محيط زيست در دانشگاه دولتي

دانشگاه پذيرش کننده

ظرفيت پذيرش

جمع

روزانه

شبانه

پيام نور

غيرانتفاعي

آموزش محور

تهران- دانشکده محيط زيست

38

33

71

جمع كل

38

33

71

د: ايمني، بهداشت و محيط زيست

جدول 6: ظرفيت پذيرش در ايمني، بهداشت و محيط زيست در دانشگاه دولتي

دانشگاه پذيرش کننده

ظرفيت پذيرش

جمع

روزانه

شبانه

پيام نور

غيرانتفاعي

آموزش محور

صنعتي مالك اشتر

18

8

26

جمع كل

18

8

26

2- گرايش محيط زيست

جدول 7: ظرفيت پذيرش در گرايش محيط زيست در دانشگاه دولتي

دانشگاه پذيرش کننده

ظرفيت پذيرش

جمع

روزانه

شبانه

پيام نور

غيرانتفاعي

آموزش محور

روزانه

شبانه

بيرجند

6

6

تربيت مدرس

10

10

تربيت معلم تهران

4

2

6

تهران

3

2

5

شهيد چمران اهواز

7

7

شيراز

7

1

8

صنعتي اصفهان

6

6

صنعتي امير كبير

8

4

12

صنعتي بابل

2

2

4

صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

15

3

4

22

صنعتي شريف

7

4

2

13

علم و صنعت ايران

8

8

فردوسي مشهد

4

2

6

جمع كل

87

20

2

4

113

اين گرايش در دانشگاه آزاد پذيرش ندارد.

3- گرايش زلزله

جدول 8: ظرفيت پذيرش در گرايش زلزله در دانشگاه دولتي

دانشگاه پذيرش کننده

ظرفيت پذيرش

جمع

روزانه

شبانه

پيام نور

غيرانتفاعي

آموزش محور

روزانه

شبانه

اروميه

6

2

8

تبريز

6

2

8

تربيت دبير شهيد رجايي

10

3

13

تربيت مدرس

8

8

تربيت معلم تهران

6

4

15

25

تهران

11

6

17

سمنان

3

3

6

صنعت آب وبرق شهيد عباسپور – تهران

8

8

صنعتي امير کبير

6

4

10

صنعتي بابل

2

2

4

صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

12

3

3

18

صنعتي شريف

17

4

21

صنعتي شيراز

9

9

علم وصنعت ايران

17

17

كردستان

6

6

محقق اردبيلي – اردبيل

16

16

پژوهشكده ساختمان و مسكن

10

10

پژوهشكده بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

15

15

جمع كل

168

33

3

15

219

جدول 9: ظرفيت پذيرش در گرايش زلزله در دانشگاه آزاد اسلامي

واحددانشگاه

ظرفيت پذيرش

بوشهر

15

شهركرد

15

علوم و تحقيقات

15

جمع

45


4- گرايش مکانيک خاك و پي

جدول 10: ظرفيت پذيرش در گرايش مکانيک خاك و پي در دانشگاه دولتي

دانشگاه پذيرش کننده

ظرفيت پذيرش

جمع

روزانه

شبانه

پيام نور

غيرانتفاعي

بين الملل

آموزش محور

روزانه

شبانه

اراك

6

3

9

اروميه

8

2

10

بوعلي سينا – همدان

8

7

15

بين المللي امام خميني (ره) – قزوين

6

3

6

12

تبريز

10

4

14

دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان

5

5

10

دانشگاه تربيت مدرس

8

8

دانشگاه تربيت معلم تهران

7

5

15

27

تفرش

4

4

8

تهران

10

5

15

رازي کرمانشاه

4

4

زنجان

11

4

15

سمنان

4

3

7

14

شهيد باهنر كرمان

6

7

13

شهيد چمران اهواز

4

3

7

شيراز

6

1

7

صنعت آب وبرق شهيدعباسپور– تهران

12

12

صنعتي اصفهان

5

5

صنعتي امير كبير

8

4

12

صنعتي بابل

5

5

10

صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

20

5

5

30

صنعتي شريف

12

3

15

صنعتي سهند

3

3

علم و صنعت ايران

17

17

صنعتي شيراز

8

8

فردوسي مشهد

5

3

8

گيلان – رشت

8

5

12

25

هرمزگان- بندرعباس

3

2

5

ياسوج

5

3

8

يزد

6

2

8

جمع كل

224

88

12

33

357

 

جدول 11: ظرفيت پذيرش در گرايش خاك و پي در دانشگاه آزاد اسلامي

واحددانشگاه

ظرفيت پذيرش

اراک

15

استهبان

15

تهران مرکزي

15

زنجان

15

نجف آباد

15

جمع کل

75


5- گرايش آب

جدول 12: ظرفيت پذيرش در گرايش آّب در دانشگاه دولتي

دانشگاه پذيرش کننده

ظرفيت پذيرش

جمع

روزانه

شبانه

پيام نور

غيرانتفاعي

آموزش محور

روزانه

شبانه

تبريز

6

2

0

8

تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان

5

5

10

تربيت مدرس

8

0

8

تهران

10

5

15

رازي كرمانشاه

11

0

11

سيستان و بلوچستان –زاهدان

6

2

2

10

شهيد چمران اهواز

4

3

7

صنعت آب و برق شهبد عباسپور- تهران

8

0

8

صنعتي اصفهان

9

0

9

صنعتي امير كبير

2

0

2

صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

21

4

25

صنعتي شريف

7

4

2

13

علم و صنعت ايران

8

0

8

فردوسي مشهد

4

2

6

يزد

4

2

6

جمع كل

113

29

4

146

جدول 9: ظرفيت پذيرش در گرايش آب در دانشگاه آزاد اسلامي

واحددانشگاه

ظرفيت پذيرش

تهران مركزي

15

شوشتر

15

علوم و تحقيقات تهران

15

مهاباد

15

اهر

15

مراغه

15

ياسوج

15

جمع

105

6- گرايش سازه هاي هيدروليكي

جدول 10: ظرفيت پذيرش در گرايش سازه هاي هيدروليكي در دانشگاه دولتي

دانشگاه پذيرش کننده

ظرفيت پذيرش

جمع

روزانه

شبانه

پيام نور

غيرانتفاعي

آموزش محور

روزانه

شبانه

اروميه

6

2

8

تبريز

4

2

6

تربيت مدرس

7

7

تهران

7

4

11

زنجان

7

2

9

دانشگاه سمنان

3

2

9

14

سيستان و بلوچستان- زاهدان

8

2

2

2

14

شهيد باهنر كرمان

5

5

10

شهيد چمران اهواز

4

3

7

شيراز

5

1

6

صنعتي اصفهان

5

5

صنعتي امير كبير

2

1

3

صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

8

2

2

12

صنعتي شاهرود

7

4

11

صنعتي شريف

4

2

2

8

علم و صنعت ايران

8

8

فردوسي مشهد

4

2

6

جمع كل

94

34

4

13

145

جدول 11: ظرفيت پذيرش در گرايش سازه هاي هيدروليكي در دانشگاه آزاد اسلامي

واحددانشگاه

ظرفيت پذيرش

اهر

15

تهران جنوب

15

دزفول

15

كرمان

15

لارستان

15

ياسوج

15

جمع

90


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۸۹ساعت 18:28  توسط   |